Privacybeleid

Nextensa NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (hierna “wij”, “we” of afgekort “Nextensa” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Huidig privacy beleid (hierna verder het “Privacy beleid ” genaamd) dient om u te informeren over de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar deze website surft, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacy beleid beschreven staan.

Ons Privacy beleid omvat de volgende punten:

1. Gegevens die we over u verzamelen;
2. Cookies;
3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
4. Wettelijke grondslag
5. Openbaarmaking van uw gegevens;
6. Doorgifte van uw gegevens;
7. Uw rechten;
8. Beveiliging van de verzamelde gegevens;
9. Bewaring van uw gegevens;
10. Externe websites/apps;
11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid ;
12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

* Gegevens die u aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op deze website of andere projectgebonden websites van Nextensa of van haar dochtervennootschappen (hierna gezamenlijk onze websites genaamd), via bepaalde webapplicaties (hierna de applicatie) zoals bijvoorbeeld in het kader van de toegangscontrole en/of het parkingbeheer van onze gebouwen of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail, tijdens gesprekken of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u het online contactformulier invult, online intekent op de (half)jaarverslagen en/of persberichten, gebruiker bent van een voornoemde applicatie, wanneer u intekent op onze nieuwsbrieven, wanneer u bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met ons afsluit (zoals huurcontracten, service-overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten of verkoopovereenkomsten), enz. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren uw naam + voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie en, in voorkomend geval, financiële gegevens (louter om facturatieredenen).

* Gegevens die we over u verzamelen.

Mede door het gebruik van de cookies waarvan sprake hieronder, kunnen, bij elk van uw bezoeken aan onze websites of bij gebruik van één van onze applicaties, de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzameld worden :

* technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw toestel (computer, tablet, smartphone, …) te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
* de identificatie van uw toestel;
* gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze websites (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan de pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze medewerkers;

* Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website/applicatie dan de onze gebruikt die adverteert (bijv. vastgoedmakelaars met betrekking tot de beschikbare ruimten in onze gebouwen) of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, vastgoedmakelaars, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken met het oog op de behandeling van uw verzoek.

2. Cookies

Onze websites en/of onze applicatie maken gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze websites surft en/of wanneer u onze applicatie gebruikt en het stelt ons ook in staat om onze websites en/of onze applicaties te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

* Gegevens die u ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

* onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;
* u gegevens te geven over andere goederen en/of facilitaire diensten die we (al dan niet rechtstreeks) aanbieden en die vergelijkbaar zijn met of in de lijn liggen van de diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft (vb. aanbod shuttle services, strijkdiensten, schoonmaakbedrijven, elektriciteits-leverancier, …);
* uw vacature te bekijken en te beoordelen;
* u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten of van gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op uw exploitatie (vb. de uitvoering van werken in de buurt) ;
* te garanderen dat de inhoud van onze websites en/of onze applicaties op de voor u en uw toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;

* Gegevens die we over u verzamelen.

We zullen deze gegevens gebruiken:

* om onze websites en/of applicaties te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
* om onze websites en/of applicaties te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
* om u desgevallend de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve diensten, als u hiervoor kiest (vb. autodelen);
* als onderdeel van onze inspanningen om onze websites en/of applicatie veilig te houden;
* om de effectiviteit van de diensten die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u nog meer relevante diensten te leveren;
* om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

* Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

* om onze diensten aan u en aan andere klanten te verbeteren;
* om de effectiviteit van de diensten die we aan u en anderen zouden leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante diensten aan te leveren;
* om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

* indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u (vb. communicatie in het kader van het gebouwenbeheer, als dienstenverstrekker in de business centers, in het kader van de toegangscontrole en het parkingbeheer van de gebouwen, voor facturatiedoeleinden);
* als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze websites te beveiligen, of
* indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u persberichten en/of nieuwsberichten te sturen.

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

* onze vestigingen / andere entiteiten binnen de groep (waaronder Leasinvest Immo Lux SA en haar dochtervennootschappen, Leasinvest Immo Austria GmbH, Leasinvest Services NV, Extensa Group NV en haar dochtervennootschappen) ;
* overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
* banken en verzekeraars;
* onze professionele adviseurs (bv. revisoren, advocaten, vastgoedschatters, makelaars);
* dienstverleners op het vlak van rekrutering;
* onze IT-leveranciers, bv. Simac NV, Techne NV, Yardi Systems BV;
* onze zakelijke partners en dienstverleners op het vlak van gebouwenbeheer (property manager, monitoring inzake energieverbruik, …);
* onze zakelijke partners op het vlak van exploitatie business centers (business center management, cateraars);
* onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
* dienstverleners op het vlak van onlinebetalingen;
* dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites, bv. Google.

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

* indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa moeten meedelen om de voortzetting van de dienstverlening te kunnen garanderen;
* indien Nextensa of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van het Bedrijf één van de overgedragen activa kan zijn;
* indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Nextensa, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
* indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3 van dit Privacy beleid .

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 5 en 5 van dit Privacy beleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

* de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
* de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG) of onder het EU-US-Privacy Shield;
* de doorgifte is gebaseerd op bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 AVG), een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 AVG); een goedgekeurd certificeringsmecha-nisme (artikel 42 AVG); een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG); clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 46.2 AVG).

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

* u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren – dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
* u heeft, behoudens enkele uitzonderingen waarvan sprake hieronder, het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
* indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
* u heeft, behoudens enkele uitzonderingen waarvan sprake hieronder, het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
* u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
* als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u persberichten en/of nieuwsberichten ontvangt;

Zoals gezegd, bestaan er uitzonderingen waarbij we niet kunnen ingaan op uw verzoek en bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om contractuele redenen, voor wettelijke en/of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar privacy@nextensa.eu met als onderwerp “verzoek i.v.m. privacy van gegevens” en voeg daarbij een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen termijn van dertig dagen beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om in detail hierop te reageren, dan zullen wij u hierover informeren en spontaan hierop terugkomen.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze websites en/of applicaties een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben alle redelijke maatregelen genomen om veilige en betrouwbare websites en/of applicaties voor u te laten creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze websites en/of applicaties niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden via deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op beveiligde servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze websites en/of applicaties, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u in dat geval om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen en uw wachtwoord direct te (laten) wijzigen van zodra er enige aanwijzing is dat die vertrouwelijkheid niet meer kan gegarandeerd worden..

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacy beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

* uw gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om onze samenwerking te dienen, om onze overeenkomst met u uit te voeren, om alle overeenkomstige processen van facturatie en betaling af te ronden;
* uw gegevens over uw online opzoeking of registratie slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen (bv. na eenmalige verzending van het (half)jaarverslag, na verzending van informatie over beschikbare ruimte), tenzij u zich heeft ingeschreven op een mailinglijst (vb. persberichten) en totdat u zich hiervoor heeft uitgeschreven (via de beschikbare “unsubscribe” applicatie onderaan het bericht);

tenzij:

* de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
* de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden of om aan te tonen dat wij uw verzoek tot uitschrijving hebben ingewilligd), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

10. Externe websites

Onze websites en/of applicaties kunnen links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacy beleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacy beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid

Door deze websites en/of applicatie te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacy beleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle substantiële wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacy beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het Privacy beleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze websites en/of applicatie blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacy beleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacy beleid is het laatst bijgewerkt op 20 april 2023.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacy beleid aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Nextensa NV (KBO n° BE0436.323.915).

PRIVACY BELEID
______________________________________________________________________

Nextensa NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (hierna “wij”, “we” of afgekort “Nextensa” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Huidig privacy beleid (hierna verder het “Privacy beleid ” genaamd) dient om u te informeren over de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar deze website surft, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacy beleid beschreven staan.

Ons Privacy beleid omvat de volgende punten:

1. Gegevens die we over u verzamelen;
2. Cookies;
3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
4. Wettelijke grondslag
5. Openbaarmaking van uw gegevens;
6. Doorgifte van uw gegevens;
7. Uw rechten;
8. Beveiliging van de verzamelde gegevens;
9. Bewaring van uw gegevens;
10. Externe websites/apps;
11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid ;
12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

* Gegevens die u aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op deze website of andere projectgebonden websites van Nextensa of van haar dochtervennootschappen (hierna gezamenlijk onze websites genaamd), via bepaalde webapplicaties (hierna de applicatie) zoals bijvoorbeeld in het kader van de toegangscontrole en/of het parkingbeheer van onze gebouwen of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail, tijdens gesprekken of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u het online contactformulier invult, online intekent op de (half)jaarverslagen en/of persberichten, gebruiker bent van een voornoemde applicatie, wanneer u intekent op onze nieuwsbrieven, wanneer u bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met ons afsluit (zoals huurcontracten, service-overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten of verkoopovereenkomsten), enz. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren uw naam + voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie en, in voorkomend geval, financiële gegevens (louter om facturatieredenen).

* Gegevens die we over u verzamelen.

Mede door het gebruik van de cookies waarvan sprake hieronder, kunnen, bij elk van uw bezoeken aan onze websites of bij gebruik van één van onze applicaties, de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzameld worden :

* technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw toestel (computer, tablet, smartphone, …) te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
* de identificatie van uw toestel;
* gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze websites (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan de pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze medewerkers;

* Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website/applicatie dan de onze gebruikt die adverteert (bijv. vastgoedmakelaars met betrekking tot de beschikbare ruimten in onze gebouwen) of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, vastgoedmakelaars, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken met het oog op de behandeling van uw verzoek.

2. Cookies

Onze websites en/of onze applicatie maken gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze websites surft en/of wanneer u onze applicatie gebruikt en het stelt ons ook in staat om onze websites en/of onze applicaties te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

* Gegevens die u ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

* onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;
* u gegevens te geven over andere goederen en/of facilitaire diensten die we (al dan niet rechtstreeks) aanbieden en die vergelijkbaar zijn met of in de lijn liggen van de diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft (vb. aanbod shuttle services, strijkdiensten, schoonmaakbedrijven, elektriciteits-leverancier, …);
* uw vacature te bekijken en te beoordelen;
* u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten of van gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op uw exploitatie (vb. de uitvoering van werken in de buurt) ;
* te garanderen dat de inhoud van onze websites en/of onze applicaties op de voor u en uw toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;

* Gegevens die we over u verzamelen.

We zullen deze gegevens gebruiken:

* om onze websites en/of applicaties te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
* om onze websites en/of applicaties te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
* om u desgevallend de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve diensten, als u hiervoor kiest (vb. autodelen);
* als onderdeel van onze inspanningen om onze websites en/of applicatie veilig te houden;
* om de effectiviteit van de diensten die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u nog meer relevante diensten te leveren;
* om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

* Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

* om onze diensten aan u en aan andere klanten te verbeteren;
* om de effectiviteit van de diensten die we aan u en anderen zouden leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante diensten aan te leveren;
* om aan u en aan andere gebruikers van onze websites en/of applicaties suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan;

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

* indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u (vb. communicatie in het kader van het gebouwenbeheer, als dienstenverstrekker in de business centers, in het kader van de toegangscontrole en het parkingbeheer van de gebouwen, voor facturatiedoeleinden);
* als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze websites te beveiligen, of
* indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u persberichten en/of nieuwsberichten te sturen.

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

* onze vestigingen / andere entiteiten binnen de groep (waaronder Leasinvest Immo Lux SA en haar dochtervennootschappen, Leasinvest Immo Austria GmbH, Leasinvest Services NV, Extensa Group NV en haar dochtervennootschappen) ;
* overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
* banken en verzekeraars;
* onze professionele adviseurs (bv. revisoren, advocaten, vastgoedschatters, makelaars);
* dienstverleners op het vlak van rekrutering;
* onze IT-leveranciers, bv. Simac NV, Techne NV, Yardi Systems BV;
* onze zakelijke partners en dienstverleners op het vlak van gebouwenbeheer (property manager, monitoring inzake energieverbruik, …);
* onze zakelijke partners op het vlak van exploitatie business centers (business center management, cateraars);
* onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
* dienstverleners op het vlak van onlinebetalingen;
* dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites, bv. Google.

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

* indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa moeten meedelen om de voortzetting van de dienstverlening te kunnen garanderen;
* indien Nextensa of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van het Bedrijf één van de overgedragen activa kan zijn;
* indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Nextensa, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
* indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3 van dit Privacy beleid .

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 5 en 5 van dit Privacy beleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

* de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
* de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG) of onder het EU-US-Privacy Shield;
* de doorgifte is gebaseerd op bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 AVG), een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 AVG); een goedgekeurd certificeringsmecha-nisme (artikel 42 AVG); een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG); clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 46.2 AVG).

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

* u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren – dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
* u heeft, behoudens enkele uitzonderingen waarvan sprake hieronder, het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
* indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
* u heeft, behoudens enkele uitzonderingen waarvan sprake hieronder, het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
* u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
* als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u persberichten en/of nieuwsberichten ontvangt;

Zoals gezegd, bestaan er uitzonderingen waarbij we niet kunnen ingaan op uw verzoek en bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om contractuele redenen, voor wettelijke en/of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar privacy@nextensa.eu met als onderwerp “verzoek i.v.m. privacy van gegevens” en voeg daarbij een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen termijn van dertig dagen beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om in detail hierop te reageren, dan zullen wij u hierover informeren en spontaan hierop terugkomen.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze websites en/of applicaties een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben alle redelijke maatregelen genomen om veilige en betrouwbare websites en/of applicaties voor u te laten creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze websites en/of applicaties niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden via deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op beveiligde servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze websites en/of applicaties, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u in dat geval om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen en uw wachtwoord direct te (laten) wijzigen van zodra er enige aanwijzing is dat die vertrouwelijkheid niet meer kan gegarandeerd worden..

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacy beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

* uw gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om onze samenwerking te dienen, om onze overeenkomst met u uit te voeren, om alle overeenkomstige processen van facturatie en betaling af te ronden;
* uw gegevens over uw online opzoeking of registratie slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen (bv. na eenmalige verzending van het (half)jaarverslag, na verzending van informatie over beschikbare ruimte), tenzij u zich heeft ingeschreven op een mailinglijst (vb. persberichten) en totdat u zich hiervoor heeft uitgeschreven (via de beschikbare “unsubscribe” applicatie onderaan het bericht);

tenzij:

* de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
* de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden of om aan te tonen dat wij uw verzoek tot uitschrijving hebben ingewilligd), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

10. Externe websites

Onze websites en/of applicaties kunnen links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacy beleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacy beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacy beleid

Door deze websites en/of applicatie te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacy beleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle substantiële wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacy beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het Privacy beleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze websites en/of applicatie blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacy beleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacy beleid is het laatst bijgewerkt op 20 april 2023.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacy beleid aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Nextensa NV (KBO n° BE0436.323.915).

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacy beleid van Nextensa moeten gericht worden tot Nextensa NV, t.a.v. Juridisch Departement, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, telefoonnummer +32 (0)2 882 10 00, email: privacy@nextensa.eu.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op een website van Nextensa NV (hierna ‘Nextensa’), naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Gare Maritime, Picardstraat 11 bus 505 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling). 

Door deze website (hierna verder de “Website” genaamd) te gebruiken, aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna verder de “Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de gehele website, zorgvuldig te lezen.

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig nakijken voor wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, stemt u in met deze wijzigingen, los van het feit of u deze nagekeken heeft of niet. Indien u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze Website niet langer gebruiken.

  1. Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze Website, gebruik en visualisering ervan en het er op verstrekte materiaal voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in zoverre u zich volledig naar de bepalingen van de huidige Gebruiksvoorwaarden schikt. 

U erkent dat deze Website informatie, software, foto’s, tekst, grafieken, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en ander materiaal (hierna tezamen de “Inhoud”) kan bevatten die door auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd. U erkent tevens dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën, als voor deze die later zouden worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door de toepasselijk auteurswetten, en wij zijn eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze Website verschijnen zijn de merken van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, sponsors, licentiegevers, adverteerders, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten bezitten op de Inhoud die zij op deze Website beschikbaar stellen. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren, behoudens het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de betrokken rechtenhouder. Wanneer de Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze inhoud. 

De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik en overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik op een ander Website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen vanwege Nextensa. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina’s van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nextensa. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, noch software te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Nextensa is begaan met de bescherming van uw privacy en veiligheid. Wij zullen alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen verwerken in overeenstemming met ons Privacy beleid (waarvan een exemplaar kan worden teruggevonden op deze Website).  

3.Doelstellingen van de Website

De gegevens en informatie die op deze Website ter beschikking worden gesteld kunnen een persoonlijk oordeel niet vervangen. Zij kunnen geenszins worden beschouwd als een advies betreffende de aankoop of verkoop van deelbewijzen van Nextensa of van enig ander financieel instrument. De gegevens of informatie kunnen evenmin als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies worden beschouwd. Evenzo houden de snelkoppelingen naar Websites die niet door Nextensa worden gecontroleerd geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel in.

  1. Virus

Alle op deze Website geplaatste gegevens werden op de aanwezigheid van de alsdan gekende virussen onderzocht en regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van naderhand bekende virussen. Nextensa kan evenwel het virusvrij zijn van de Website niet waarborgen, rekening houdend met de risico’s eigen aan het gebruik van het internet.

  1. Snelkoppelingen naar websites van derden

Nextensa behoudt zich het recht voor om snelkoppelingen te voorzien naar andere websites (d.w.z. die niet door haar worden gecontroleerd). Snelkoppelingen naar dergelijke websites van derden worden louter ter informatie verstrekt. Als u beslist dergelijke websites te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het feit dat Nextensa een snelkoppeling naar de website van een derde verstrekt, betekent niet dat Nextensa deze websites goedkeurt, toelaat of financiert, of dat zij met enige van deze derden verbonden zou zijn. Elke vermelding van producten of diensten van derden gebeurt enkel ter informatie en houdt geen goedkeuring of aanbeveling ervan door Nextensa.

Deze websites van derden kunnen snelkoppelingen naar huidige Website bevatten. Nextensa heeft de inhoud van deze Websites evenwel niet onderzocht en heeft geen enkele invloed op of enige actieve rol met betrekking tot de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

  1. Aansprakelijkheid

Behoudens kwaadwillig opzet of zware fout vanwege Nextensa, is zij niet aansprakelijk voor:

– enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze Website, met inbegrip van deze veroorzaakt door virussen, systeemonderbrekingen, derde Websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze Website verwijzen;

– enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem, noch enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze Website;

– enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;

– enige schade verbonden met het gebruik van deze Website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel veroorzaakt door daden of derden die niet door Nextensa worden gecontroleerd;

– enige schade veroorzaakt door, voor wat het gedeelte financiële informatie betreft, materiële fouten in de informatie en gegevens die zich op deze Website bevinden, en voor wat betreft de andere gedeelten, elke fout in deze informatie en gegevens;

– elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze Website;

– elke schade veroorzaakt door uw (foutieve) inschatting van de gegevens en informatie op deze Website.

  1. Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die Nextensa en haar vertegenwoordigers lijden door uw onjuist gebruik van de Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of andere inbreuken die u met betrekking tot deze Website zou plegen.

  1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal steeds het Belgische recht van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van het Internationaal Privaatrecht. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij de bevoegde rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België) aanhangig kan worden gemaakt, en u onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering(en).

  1. Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere Gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en Nextensa betreffende het daarin begrepen voorwerp (met inbegrip van het Privacybeleid en het cookiebeleid). 

Als u enige vragen heeft, kan u Nextensa steeds contacteren per e-mail op het adres info@nextensa.eu  of per post op voormeld adres